Víme, že jste se po doktorech již naběhali dost, proto k nám už běhat nemusíte.

 • Hlášení kdykoliv a odkudkoliv
 • Bez zbytečného papírování

Pojistná událost online

Neztrácejte čas a nahlaste pojistnou událost online. Připravte si:

 • číslo vaší smlouvy
 • potřebné doklady k hlášení události
 • občanský průkaz
 


Nahlásit online

Pojistná událost | Životní a úrazové pojištění

Stal se vám úraz nebo byste chtěli nahlásit některou z následujících pojistných událostí?

Pojistnou událost můžete nahlásit online nebo poštou. Nahlásit můžete více jak jednu událost. K úspěšnému nahlášení pojistné události online si, prosím, připravte číslo smlouvy a datum narození.

Nahlásit pojistnou událost může kromě vás i:

 • Zákonný zástupce (budeme potřebovat doložit rodný list)
 • Zplnomocněný zástupce (budeme potřebovat doložit plnou moc)
 • Opatrovník (budeme potřebovat doložit rozhodnutí soudu)
 • Osoba zastupující právnickou osobu nebo OSVČ (budeme potřebovat doložit plnou moc)

Vyberte si z následujících událostí a zjistěte, které dokumenty potřebujete k hlášení doložit:

Trvalé tělesné poškození následkem úrazu

Pojištění trvalých následků úrazu pomůže s úhradou nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s trvalým tělesným poškozením.

K oznámení budete potřebovat:

 • Aktuální nález po ukončení léčby (ortopedický, neurologický, jiný dle typu poškození, zub – kopii lékařského nálezu s procentuálním vyjádřením ztráty zubů od Vašeho ošetřujícího stomatologa, kopii nálezu od odborného lékaře s posouzením rozsahu trvalého tělesného poškození, jizvy na tváři – fotografie s pravítkem)
 • Kopii prvního lékařského vyšetření (první návštěva u lékaře, pohotovost, rychlá záchranná služba)
 • Kopie všech lékařských zpráv z průběhu léčení, včetně propouštěcích zpráv, záznamů z rehabilitace
 • V případě, že událost řešila policie ČR, kopii policejního protokolu, nebo Závěr z vyšetřování
 • Ostatní dokumenty (ostatní dokumenty k vyřízení pojistné události kromě výše uvedených dokumentů)
 

Pojistnou událost, prosím nahlaste po ustálení zdravotního stavu (zpravidla po 1 roce od úrazu) .

Předtím, než oznámíte pojistnou událost si, prosím, zkontrolujte, jestli máte všechny dokumenty potřebné k oznámení pojistné události.

Výše pojistného plnění u pojištění s progresivním plněním úměrně několikanásobně roste s rostoucím procentem poškození.

Pro více informací o tomto pojištění doporučujeme pročíst přehledný informační list. Najdete v něm přehledně zpracované důležité informace o tom, jaké situace toto pojištění pokrývá a jaký je postup při hlášení pojistné události a výplatě pojistného plnění. Infolist Trvalé následky úrazu (PDF)

Úraz – denní odškodné

Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu vám pomůže snížit výdaje vynaložené na léčbu a rehabilitaci.

K nahlášení budete potřebovat:

 • Kopii prvního lékařského vyšetření (první návštěva u lékaře, pohotovost, rychlá záchranná služba)
 • Kopie všech lékařských zpráv z průběhu léčení, včetně propouštěcích zpráv, záznamů z rehabilitace
 • V případě, že událost řešila policie ČR, kopii policejního protokolu, nebo Závěr z vyšetřování
 • Ostatní dokumenty (ostatní dokumenty k vyřízení pojistné události kromě výše uvedených dokumentů
 

Pojistnou událost doporučujeme nahlásit až po ukončení léčby.

Předtím, než oznámíte pojistnou událost si, prosím, zkontrolujte, jestli máte všechny dokumenty potřebné k oznámení pojistné události.

Pro více informací o tomto pojištění doporučujeme pročíst přehledný informační list. Najdete v něm přehledně zpracované důležité informace o tom, jaké situace toto pojištění pokrývá a jaký je postup při hlášení pojistné události a výplatě pojistného plnění. Infolist Denní odškodné úrazu (PDF)

Hospitalizace

K nahlášení budete potřebovat:

 • Kopie Propouštěcí zprávy z hospitalizace
 • V případě, že událost řešila policie ČR, kopii policejního protokolu, nebo Závěr z vyšetřování
 • Ostatní dokumenty (ostatní dokumenty k vyřízení pojistné události kromě výše uvedených dokumentů
 

Předtím, než oznámíte pojistnou události si, prosím, zkontrolujte, jestli máte všechny dokumenty potřebné k oznámení pojistné události.

Pracovní neschopnost

Pojištění pracovní neschopnosti pomáhá zmírnit ztrátu příjmu způsobenou pracovní neschopností v důsledku nemoci či úrazu.

K nahlášení budete potřebovat:

 • Kopie dokladu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti s datem začátku i ukončení pracovní neschopnosti (v případě, že již byla ukončena)
 • Kopie všech lékařských zpráv z průběhu léčení PN (záznamy od odborných i praktických lékařů, kopírované ze zdravotní karty klienta, kopie propouštěcích zpráv)
 • Ostatní dokumenty (ostatní dokumenty k vyřízení pojistné události kromě výše uvedených dokumentů
 

V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti si nechte svým ošetřujícím lékařem pravidelně po 30-ti dnech potvrdit trvání pracovní neschopnosti. Neakceptujeme výměnné lístky.

Předtím, než oznámíte pojistnou událost si prosím zkontrolujte, jestli máte všechny dokumenty potřebné k oznámení pojistné události.

Pro více informací o tomto pojištění doporučujeme pročíst přehledný informační list. Najdete v něm přehledně zpracované důležité informace o tom, jaké situace toto pojištění pokrývá a jaký je postup při hlášení pojistné události a výplatě pojistného plnění. Infolist Pracovní neschopnost (PDF)

Hlášení pojistné události

 • Online – pojistnou událost je možné nahlásit až po ukončení pracovní neschopnosti
 • Písemně – pokud požadujete v průběhu pracovní neschopnosti výplatu záloh pojistného plnění, nahlaste nám pojistnou událost písemně. Vyplňte formulář pro hlášení pojistné události a sepište volně naformulovanou žádost o vyplácení zálohy výplaty pojistného plnění. Oba dokumenty zašlete na naši kontaktní adresu: AXA životní pojišťovna a.s., Úzká 488/8, 602 00 Brno.
Závažné onemocnění

K nahlášení budete potřebovat:

 • Nález odborného lékaře související s typem závažného onemocnění
 • Kopie všech lékařských i propouštěcích zpráv z průběhu léčení (od vzniku onemocnění včetně probíhající léčby – v souladu s pojistnými podmínkami a typem onemocnění, např. histologie, CT, MRI, EKG, aktuální odborný lékařský nález)
 • V případě, že pojistnou událost řešila Policie ČR kopii policejního protokolu
 • Ostatní dokumenty (ostatní dokumenty k vyřízení pojistné události kromě výše uvedených dokumentů
 

Předtím, než oznámíte pojistnou událost si, prosím, zkontrolujte, jestli máte všechny dokumenty potřebné k oznámení pojistné události.

Chirurgický zákrok

K nahlášení budete potřebovat:

 • Kopie Operačního protokolu
 • Kopie lékařské Propouštěcí zprávy
 • Kopie všech lékařských zpráv z průběhu léčení úrazu/onemocnění
 • V případě, že událost řešila Policie ČR kopii policejního protokolu
 • Ostatní dokumenty (ostatní dokumenty k vyřízení pojistné události kromě výše uvedených dokumentů
 

Předtím, než oznámíte pojistnou událost si, prosím, zkontrolujte, jestli máte všechny dokumenty potřebné k oznámení pojistné události.

Invalidita

K nahlášení budete potřebovat:

 • Fotokopie Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o přiznání invalidního důchodu
 • Lékařská zpráva – zpráva posudkového lékaře o přiznání invalidity/lékařský posudek o invaliditě
 • V případě, že událost řešila Policie ČR kopii policejního protokolu
 • Ostatní dokumenty (ostatní dokumenty k vyřízení pojistné události kromě výše uvedených dokumentů
 

Každý další rok trvání invalidního důchodu je třeba doložit aktuálním potvrzením ČSSZ o trvání důchodu. Až do uznání nároku na osvobození od placení běžného pojistného pojistitelem je pojistník povinný platit pojistné.

Předtím, než oznámíte pojistnou událost si, prosím, zkontrolujte, jestli máte všechny dokumenty potřebné k oznámení pojistné události.

Úmrtí

K nahlášení budete potřebovat:

 • Úředně ověřenou kopii Úmrtního listu pojištěného
 • Úředně ověřený podpis obmyšlené osoby
 • V případě, že událost řešila policie ČR, kopii policejního protokolu nebo Závěr z vyšetřování
 • Ostatní dokumenty (ostatní dokumenty k vyřízení pojistné události kromě výše uvedených dokumentů
 

Předtím, než oznámíte pojistnou událost si, prosím, zkontrolujte, jestli máte všechny dokumenty potřebné k oznámení pojistné události.


 

Pojistnou událost můžete nahlásit:

 

Online

jednoduché a rychlé hlášení pojistné události z pohodlí vašeho domova


Nahlásit online

 

Poštou

vyplňte potřebný dokument a odešlete nám ho na naší korespondenční adresu:

AXA životní pojišťovna a.s., Úzká 488/8
602 00 Brno, Česká republika

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie