Využijte nabídku pojištění s možností zajímavě zhodnotit vaše úspory

  • 4 investiční programy pro vaše různorodé cíle
  • Připojištění pro případ smrti nebo trvalého tělesného poškození následkem úrazu

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Otázky a odpovědi | TOP Comfort

1. Jaká je doba pojištění?

Délku trvání pojištění si určujete sami, vždy však minimálně na 5 let a maximálně do věku 75 let pojištěného.

2. Je možné investovat mimořádné pojistné?

Ano, v průběhu pojištění je možné investovat také mimořádné pojistné, které zvyšuje hodnotu investice. Za toto mimořádné pojistné budou podle vámi zvoleného investičního programu anebo fondu nakupovány podílové jednotky na mimořádný podílový účet. Vedení mimořádného podílového účtu je bezplatné.

3. Jsou s investováním spojená rizika?

S investováním jsou spojená rizika. Níže uvádíme nejčastější rizika spojená s investováním do fondů.

Tržní riziko – riziko ekonomické ztráty v důsledku změny hodnot cenných papírů, finančních derivátů a dalších aktiv v majetku fondu v důsledku pohybu tržních cen a dalších tržních indikátorů.

Úvěrové riziko – riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání emitenta dluhopisu či jiné protistrany při plnění jejich smluvních závazků.

Riziko nedostatečné likvidity – riziko, že plánovaná transakce nemůže být provedena za přiměřenou tržní cenu v důsledku jejího velkého objemu, respektive v důsledku nedostatečné tržní poptávky po tomto aktivu.

Riziko vypořádání - riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání protistrany v průběhu procesu vypořádání.

Provozní riziko - riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních předpisů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, příp. z vnějších okolností.

Rizika související s investičním zaměřením fondu - například v případě, kdy fond nabývá do svého majetku převážně cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, nese fond jisté riziko spojené s protistranou. Dále, pokud fond, resp. jeho podkladové fondy investují převážně do akcií či akciových indexů, nese investor vyšší tržní riziko než u dluhopisových fondů. Regionální či sektorová koncentrace také zvyšuje rizikovost fondu.

Riziko kumulace poplatků - v případě, kdy fond zamýšlí investovat do jiných fondů, investoři ponesou proporcionální část poplatků těchto fondů (např. poplatek za obhospodařování, poplatky za depozitáře apod.).

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com