AXA EUR Konto

22.4.2014:
1,2536 CZK
 
Změna:
0,12  ...
 
X

Sjednejte si schůzku


*

*
* povinná položka Připojit vzkazSkýt vzkaz


Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte mě" poskytuji dobrovolně souhlas společnosti AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní fond a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a AXA investiční společnost a.s. (dále společně jen „Společnost“) se zpracováním výše uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro marketingové a obchodní účely Společnosti.

Popis |AXA EUR Konto

Investiční strategie fondu

Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 6 měsíců. Cíle je dosahováno investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním nebo variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika.

Majetek fondu je tvořený především nástroji peněžního trhu a dluhopisy emitentů všech kategorií, denominovanými v EUR, tj.:

 • Státní dluhopisy
 • Dluhopisy nadnárodních institucí a bank
 • Dluhopisy obchodních společností
 • Komunální dluhopisy

nízké X  -  -  -  -  vysoké


Profil typického investora

Fond je určen konzervativním investorům, kteří preferují pouze nízkou míru rizika, a tomu odpovídající úroveň a stabilitu výnosu, a kteří mají zájem investovat finance na krátkou dobu, anebo si nejsou jisti, kdy přesně budou své peníze potřebovat. Typický investor tohoto fondu zpravidla akceptuje pouze nízké kolísání hodnoty investice. Fond je vhodný pro investora, jehož referenční měnou je EUR.

Nahoru

Specifikace fondu  |AXA EUR Konto

Specifikace fondu

 • Úplný název fondu:
  AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

 • Správce fondu:
  AXA investiční společnost a.s.

 • Typ fondu:
  Smíšený
  Do 31. 12. 2011 byl tento fond klasifikován jako fond peněžního trhu. Od 1. 1. 2012 je fond podle metodiky AKAT ČR a v souladu s platnou legislativou klasifikován jako fond smíšený. Změna klasifikace fondu nemění investiční strategii fondu ani nemá dopad na rizikový profil fondu.

 • Doporučený investiční horizont:
  Min. 6 měsíců

 • Měna fondu:
  EUR

 • Benchmark:
  (1-daňový koeficient) (LIBID EUR 6M) – poplatky LIBID EUR 6M mezibankovní úroková míra – 6 měsíců
 • Počáteční hodnota podílového listu:
  0,033194 EUR

 • Minimální výše investice:
  Vstupní*: 5 000 CZK / 165 EUR
  Následná*: 500 CZK / 16 EUR

 • Poplatky:
  Vstupní: 0,00 %
  Výstupní: 0,00 %
  Za správu: 0,25 % p.a.

 • Bankovní spojení:
  pro ČR: 513622200 / 2700
  měna: CZK
  pro ČR: 2102192815 / 2700
  měna: EUR pro SR: 1423322006 / 1111
  měna: EUR

 • Depozitář:
  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

* Vstupní investice - je investice podílníka, kterou nakupuje podílové listy v době, kdy nevlastní ani jeden podílový list některého fondu.

* Následná investice - je investice podílníka, kterou realizuje v době, kdy již vlastní podílové listy některého fondu.

Nahoru

Upozornění |AXA EUR Konto

Aktuální hodnota podílového listu fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů, návratnost investované částky není tudíž zaručena. Společnost upozorňuje podílníky, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnu. Hodnota podílového listu fondu je ze své podstaty nestálá a může kolísat v souvislosti s výkyvy hodnoty jednotlivých složek majetku ve fondu a v souvislosti s aktivními změnami složení tohoto majetku. V důsledku toho může hodnota investice do podílového fondu kolísat a podílník nemá zaručeno, že se mu vrátí původně investovaná částka.

Nahoru

Přijďte k nám
na pobočku        

 Mapa poboček AXA

Kontaktní informace

+420 292 292 292
info@axa.cz

 

 

Vítejte na webu AXA