Pozastavení stanovování aktuální hodnoty a vydávání a odkupování podílových listů - Oznámení

AXA investiční společnost a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 64 57 90 18, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7462 (dále jen „společnost“) oznamuje podílníkům, že v souladu s návrhem Asociace pro kapitálový trh ČR na technickou přestávku, během které mohou členské společnosti přerušit stanovení aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování, pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, rozhodlo představenstvo společnosti dne 29. 11. 2016 v 14:15 hodin, že v době od 2. 1. 2017 do 3. 1. 2017 včetně nebude společnost vydávat ani odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnoty podílových listů a zveřejňovat tyto hodnoty v případě všech podílových fondů, které společnost obhospodařuje.

Žádosti klientů o vydání či odkup podílových listů podané během pozastavení budou vypořádány bez zbytečného odkladu po obnovení vydávání a odkupování podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě ke dni podání žádosti.

Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a ostatní uvedené činnosti dne 4. ledna 2017. Posledním obchodním dnem v roce 2016 tak bude pátek 30. prosince 2016 a prvním obchodním dnem v roce 2017 bude středa 4. ledna 2017. Jedná se o technickou přestávku v délce 2 pracovních dnů.

Důvodem pozastavení jsou závěrkové operace spojené s ukončením roku. Tedy zejména:

 • 1. Provedení komplexní kontroly a doplnění účetnictví fondů tak, aby byly všechny podklady pro uzavření účetního roku úplné.
 • 2. Zpracování účetní uzávěrky zahrnující výpočet hospodářského výsledku ve spolupráci s externím daňovým poradcem, včetně zajištění výpočtu daňově neuznatelných nákladů dle §25i zákona 586/1993 Sb., na které navazuje ocenění podílových fondů a následná podrobnější kontrola depozitáře, u které zpravidla dochází z důvodů náročnějšího zpracování k časovým posunům.
 • 3. Provedení uzavření knih, provedení fixace portfolií fondů z důvodu způsobu danění, kdy je prováděno danění realizovaného i nerealizovaného zisku. Zavedení počátečních stavů pro oceňování v novém roce v oceňovacím a účetním systému je poměrně časově náročný proces (až 48 hodin), který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím.
 • 4. Úprava a nastavení kontrolních systémů pro výpočet NAV fondů na nový kalendářní rok.

Rozhodnutí společnosti bylo vedeno snahou ochránit zájmy klientů před operačními riziky, které nelze v období začátku nového roku vzhledem k výše uvedenému s dostatečnou jistotou vyloučit.

V souladu s otevřenou politikou informování podala Společnost všem podílníkům včasné a dostatečné informace o způsobu a důvodech pozastavení, a to zejména zveřejněním odpovídajících informací na webových stránkách společnosti a prostřednictvím distribuční sítě. Toto oznámení je zápisem o rozhodnutí o podle § 134 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Pozastavení vydávání a odkupování se týká následujících fondů

 • AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUROBOND, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s.
 • AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA RON Fund 2, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s.
 • AXA Selection Emerging Equity spec. fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Global Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Opportunities speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

Představenstvo společnostiStáhnout originál tiskové zprávy v PDF

< Zpět na přehled oznámení
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png