Oznámení o zrušení fondu AXA RON Fund 2

AXA investiční společnost a.s. (dále jen „společnost“) jako obhospodařovatel investičního fondu AXA RON Fund 2, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s (dále jen „Fond“) oznamuje, že představenstvo společnosti rozhodlo dne 25.6.2017 16:00 o zrušení Fondu, protože v důsledku odkupu významné části podílových listů klesla průměrná výše fondového kapitálu po dobu 6 měsíců pod hodnotu 1.250.000 EUR, což je hranice stanovená zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, (dále jen „zákon“) jako minimální fondový kapitál pro existenci Fondu. Při poklesu průměrného fondového kapitálu po dobu 6 měsíců je nutné přijmout účinné opatření ke zjednání nápravy (navýšení fondového kapitálu novou investicí) nebo společnost musí rozhodnout o zrušení Fondu. Fond může být zrušen i Českou národní bankou jako orgánem dohledu. Společnost již dopředu informovala podílníky v souladu se statutem Fondu, že zamýšlí zrušení Fondu, pokud nedojde ke zvýšení fondového kapitálu nad zákonem stanovenou úroveň.

Ve lhůtě nepřesahující 6 měsíců ode dne zrušení Fondu společnost prodá majetek ve Fondu a vypořádá jeho pohledávky a závazky vzniklé z obhospodařování majetku ve Fondu. Následně budou ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku ve Fondu vyplaceny podílníkům Fondu podíly na likvidačním zůstatku. Nevyplacené podíly společnost uloží do soudní úschovy. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly společnost do soudní úschovy neuloží a nevyzvednutá částka připadne státu. Ode dne zrušení Fondu společnost nevydává, ani neodkupuje podílové listy Fondu. Po ukončení likvidace Fondu bude proveden výmaz Fondu ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou.

Představenstvo společnostiStáhnout originál tiskové zprávy v PDF

< Zpět na přehled oznámení
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png