Oznámení o prodloužení pozastavení stanovování aktuální hodnoty a vydávání a odkupování podílových listů

AXA investiční společnost a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 64 57 90 18, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7462 (dále jen „společnost“) oznamuje podílníkům, že představenstvo společnosti rozhodlo dne 17. 5. 2018 v 18:00 hodin, v návaznosti na svá předchozí rozhodnutí ze dne 27.4.2018 a ze dne 10.5.2018, o prodloužení pozastavení stanovování aktuální hodnoty a vydávání a odkupování podílových listů do 25.5.2018. Společnost tedy v době od 4. 5. 2018 do 25. 5. 2018 včetně nebude vydávat ani odkupovat podílové listy, stanovovat aktuální hodnoty podílových listů a zveřejňovat tyto hodnoty v případě všech podílových fondů, které společnost obhospodařuje.

Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů a ostatní uvedené činnosti dne 28. května 2018. V případě, že odpadnou důvody pro pozastavení, bude zahájeno vydávání a odkupování podílových listů dříve, tak aby nedošlo k omezení práv a právem chráněných zájmů podílníků na dobu delší, než je nezbytně nutné a společnost bude podílníky bezodkladně informovat o obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

Jedná se o plánovanou přestávku za účelem změny softwaru pro vedení evidence cenných papírů a podílníků, která musela být z technických důvodů prodloužena. Žádosti klientů o vydání či odkup podílových listů podané během pozastavení, dle výše uvedeného rozhodnutí, budou vypořádány bez zbytečného odkladu po obnovení vydávání a odkupování podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě ke dni podání žádosti, přičemž za aktuální hodnotu se po dobu pozastavení považuje poslední známá aktuální hodnota před tímto pozastavením (tedy aktuální hodnota podílových listů ke dni 3.5.2018). Pozastavení se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů.

Důvodem pozastavení jsou operace spojené se změnou softwaru. Tedy zejména:

 • 1. Provedení migrace současných dat do nových datových struktur a následná kontrola migrovaných dat.
 • 2. Nasazení nového systému pro vedení evidence cenných papírů, podílníků, zpracování vydávání a odkupování cenných papírů.
 • 3. Provedení komplexní kontroly funkčnosti systému a kompletní sada testovacích případů.
 • 4. Kontroly správné funkčnosti všech návazných systémů, zejména účetních a dalších evidenčních systémů.

Rozhodnutí společnosti je přijato vzhledem k technicky nezbytné době nutné k migraci dat, nasazení systému a jeho plnému otestování, které je nutné k minimalizaci operačních rizik, která nelze v období změny a ostrého provozního testování nového softwaru vzhledem k výše uvedenému s dostatečnou jistotou vyloučit.

Společnost se tímto podílníkům omlouvá za způsobené komplikace a za omezení jejich možnosti nakupovat a odkupovat podílové listy. Společnost podílníkům poskytuje informace o způsobu a důvodech pozastavení zejména zveřejněním odpovídajících informací na webových stránkách společnosti a prostřednictvím distribuční sítě.

Toto oznámení je zápisem o rozhodnutí podle § 134 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Pozastavení vydávání a odkupování se týká následujících podílových fondů:

 • AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.
 • AXA EUROBOND, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s.
 • AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Emerging Equity spec. fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Selection Opportunities speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.
 • AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

Představenstvo společnostiStáhnout originál tiskové zprávy v PDF

< Zpět na přehled oznámení
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

Aplikace AXA Drive  

 • googlePlay.png
 • appStore.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com