AXA Životní pojišťovna | Finanční výsledky


Výkon akcionářských práv

Uveřejnění informací o výkonu akcionářských práv AXA životní pojišťovnou a.s. jako institucionálním investorem ve smyslu ustanovení § 127e až 127j zákona podnikání na kapitálovém trhu

Podstatou investiční strategie AXA životní pojišťovny a.s., jakožto institucionálního investora, je především široká diversifikace jejího portfolia s cílem minimalizovat riziko koncentrace, úvěrové riziko v případě dluhopisových cenných papírů a související tržní rizika v případě akcií nebo obdobných cenných papírů. Z tohoto důvody AXA životní pojišťovna a.s. necílí primárně na nabývání akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi v takovém objemu, aby nabyla podstatný nebo rozhodující podíl na tomto emitentovi a jako institucionální investor byla v situaci, kdy se zapojuje do činností emitenta např. s cílem zlepšit jeho střednědobou a dlouhodobou výkonnost. AXA životní pojišťovna a.s. investicemi do akcií, podílů nebo obdobných cenných papírů sleduje primárně jejich dlouhodobé kapitálové zhodnocení na evropském regulovaném trhu, případně dividendový výnos spojený s držením těchto cenných papírů.

Společnost AXA životní pojišťovna a.s., jako institucionální investor, pověřila AXA investiční společnost a.s. obhospodařováním svého majetku, jehož součástí jsou investiční nástroje, včetně hlasování na valné hromadě emitentů těchto investičních nástrojů, a jako součást jedné skupiny AXA (AXA investiční společnost a.s. je 100% vlastněna AXA životní pojišťovnou a.s.) mají zavedeny jednotné zásady pro výkon hlasovacích práv a politiku zapojení ve vztahu k emitentům, které vydává, uplatňuje a uveřejňuje AXA investiční společnost a.s. na webových stránkách (www.axainvestice.cz), stejně jako další informace s tímto související. AXA investiční společnost a.s. je na základě Smlouvy o obhospodařování majetku a v rámci tržních standardů povinna vykonávat správu aktiv s odbornou péčí, k níž patří i politika zapojení, analýza tržních rizik a ekonomická analýza emitenta. Další informace podle § 127j odst. 2 až 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu jsou součástí zprávy o solventnosti a finanční situaci podle zákona o pojišťovnictví.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie